Istanbul Data Science Academy — Final Project

If you want to cook something new, you probably search for something different you like or if you want to cook for a special day, you take your time to ask your friends, family then make your decision. What if a system gives you some ideas about what to cook? A recommender engine could do that for you!

Content-based recommendation and collaborative filtering recommendation are the two most common systems. The aim of this post is to build a simple content-based recommendation system. …


Istanbul Data Science Academy — Natural Language Processing Project 3

In this post, I will try to find out which world cuisine a dish that you see for the first time belongs by using NLP. We will do cuisine classification by ingredients and topic modelling by meal definitions.

What is NLP?


Istanbul Data Science Academy — Web Scraping, Regression Project 2

1. Web Scraping

Gerçek veriler ile çalışmak, veri bilimini öğrenme sürecinde çok önemli bir yere sahiptir. Gerçek verilere ulaşabilmek için web scraping işlemi bu aşamada önemli rol almaktadır.

Web scraping, web sitesi üzerinde otomatik olarak veri toplama işlemidir. Web sitelerindeki veriler metin tabanlı biçimlendirme dilleri (HTML, XML vs.) ile tutulan yapılandırılmamış verilerdir. Web scraping işlemi ile bu verileri kazıyarak yapılandırılmış bir şekilde saklamamıza imkan verir.


Istanbul Data Science Academy — EDA Project 1

Exploratory Data Analysis (Keşifçi Veri Analizi), veri setlerinin temel özelliklerini tanımlayabilmeye ve veri seti üzerinde yapılan analizleri görselleştirmeye yönelik bir yöntemdir. Ben de bu projede yurtdışında yaşadığım bir problemden yola çıkarak bir sistem geliştirmeyi düşündüm.

Projenin amacını İngiltere’de yaşadığım problem üzerinden anlatmak istiyorum. Bir pazar günü biraz sosyalleşmek amacıyla bisiklet kiralamaya karar verdik. Bir parkın yanındaki bisiklet durağına gittik fakat güneşi gören İngilizler parklara akın ettiği için bisiklet bulamadık. Orada kullanılan bir bisiklet durağı uygulamasından hangi durakta bisiklet olduğuna bakınca parkın yanındaki durakta hiç bisiklet yokken, bize biraz uzak olan durakta bisikletlerin…

Merve Horoz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store